Redakcja Przeglądu Statystycznego podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące Redakcję, Autorów, recenzentów i wydawcę przygotowano na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), dostępnych na stronie internetowej www.publicationethics.org.

Publikacja i autorstwo

 • Decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne Przeglądu Statystycznego. Podstawą tej decyzji jest wynik dyskusji dotyczącej zgłoszonego artykułu, w której uwzględniane są opinie przedstawione w recenzjach, i zależy całkowicie od oceny wartości artykułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także od ścisłego związku z obszarami tematycznymi. Artykuły są publikowane po wyrażeniu przez Autorów zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 • Na Autorach spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej oryginalności przedłożonych prac, które nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu ani zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych informacji. Wykorzystanie w tekście fragmentów dzieł lub stwierdzeń innych Autorów należy opatrzyć właściwym przypisem lub oznaczyć jako cytat.
 • Autorzy są zobowiązani do wzięcia udziału w procesie wzajemnej recenzji (peer review). Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów oraz (w przypadkach, których to dotyczy) informację na temat dofinansowania badań.
 • Autorzy nie mogą składać do publikacji w Przeglądzie Statystycznym artykułów, które zostały wcześniej opublikowane w tym samym kształcie w innym wydawnictwie. Jeżeli doszło do opublikowania podobnych materiałów, to podczas składania tekstu Autor zobowiązany jest podać ten fakt.

Redakcja Przeglądu Statystycznego przestrzega zasady nietolerowania przejawów nierzetelności naukowej Autorów artykułów polegającej na:

 • nieujawnianiu współautorów, mimo że wnieśli oni istotny wkład w powstanie artykułu, określanemu w języku angielskim terminem ghostwriting;
 • podawaniu jako współautorów osób o znikomym udziale lub niebiorących udziału w opracowaniu artykułu, określanemu w języku angielskim terminem guest authorship.

Stwierdzone przypadki nierzetelności naukowej w tym zakresie mogą być ujawniane. W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting i guest authorship należy dołączyć do przesłanego artykułu oświadczenie (Oświadczenie Autora — link do załącznika).

 • Główną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych informacji, łącznie z informacją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, ponosi zgłaszający artykuł.
 • Jeżeli Autorzy odkryją w swoim rękopisie lub tekście już opublikowanym błędy, nieścisłości lub niewłaściwe dane, powinni o tym niezwłocznie poinformować Redakcję w celu dokonania korekty lub wycofania tekstu.
 • Autorzy zobowiązani są do podania wszelkich źródeł finansowania badań będących podstawą treści artykułu lub udziału instytucji naukowo-badawczych, a także do wymienienia publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.

Odpowiedzialność Redakcji

 • Redakcja nie może pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów w odniesieniu do przyjmowanych artykułów.
 • Redakcja jest odpowiedzialna za obsługę procedury wyboru recenzentów; zapewnia przy tym anonimowość i brak konfliktu interesów.
 • Redakcja może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie Autorowi, recenzentom, wydawcy lub innym doradcom redakcyjnym.
 • W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody Autora. Jeśli Autor postanowi odwołać się od decyzji o nieopublikowaniu jego artykułu, ostateczna decyzja w tej sprawie należy do redaktora naczelnego. Redaktor naczelny może, po skonsultowaniu się z redaktorami i recenzentami oceniającymi daną pracę, zmienić początkową decyzję o niepublikowaniu artykułu.

Odpowiedzialność recenzentów

 • Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywności i poufności oraz powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzenci zawsze powinni uzasadnić swoją ocenę, przedstawiając stosowną argumentację.
 • Recenzenci są zobligowani do zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, Autorów ani instytucji finansujących badania.
 • W ramach przeglądu rękopisu, w stosownych przypadkach, recenzenci powinni wskazać ważne dla wyników badań opublikowane prace, które w ich ocenie powinny zostać przywołane.
 • W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami recenzenci są zobowiązani poinformować o tym Redakcję.
 • Po ukończeniu recenzji recenzenci powinni zwrócić wszystkie materiały do Redakcji. Ich przechowywanie przez recenzentów (w jakiejkolwiek formie) jest niedozwolone.

Zasady dotyczące procesu wydawniczego

 • dostęp do pełnej zawartości czasopisma jest otwarty;
 • datą publikacji numeru Przeglądu Statystycznego w otwartym dostępie w Internecie jest dzienna data jego zamieszczenia na stronie internetowej czasopisma;
 • wersja artykułów zamieszczonych w otwartym dostępie jest ich wersją ostateczną;
 • materiały opublikowane w Przeglądzie Statystycznym są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji. Treści cytowane z Przeglądu Statystycznego powinny być opatrzone dokładną informacją o źródle ich pochodzenia.
 • Wydawca deklaruje gotowość do opublikowania poprawek, wyjaśnień oraz przeprosin. Plagiat i świadome preparowanie danych są niedozwolone. Standardy intelektualne i etyczne zawsze mają pierwszeństwo przed potrzebami biznesowymi wydawcy.