1. Przegląd Statystyczny publikuje artykuły naukowe z zakresu statystyki, ekonometrii i innych dyscyplin stosujących metody ilościowe do badania zjawisk ekonomicznych. Nadsyłane prace powinny zawierać istotne przyczynki teoretyczne lub ciekawe zastosowania empiryczne. Szczególnie oczekiwane są artykuły związane z badaniami prowadzonymi w ramach realizacji projektów badawczych. Publikowane są ponadto recenzje książek, sprawozdania z życia naukowego środowiska statystyków i ekonometryków, a także opracowania zawierające oryginalne propozycje z zakresu dydaktyki statystyki i ekonometrii.

 2. Od 1 maja 2019 r. redakcja przyjmuje tylko artykuły napisane w języku angielskim. Autor powinien nadesłać oryginalny tekst angielski starannie opracowany pod względem językowym.

 3. Maszynopis o objętości nie przekraczającej 20 stron (wraz z tabelami i wykresami; napisany z użyciem czcionki Times New Roman o wielkości 12 pkt, z odstępami 1,5 wiersza, z zachowaniem marginesów o wielkości 2,5 cm) powinien być składany poprzez platformę redakcyjną Czasopisma na stronie: http://www.editorialsystem.com/pst/

 4. Informujemy, że w procesie recenzowania nadsyłanych opracowań będzie zachowana podwójna anonimowość. W związku z tym, artykuł powinien być przesłany w wersji anonimowej, a wszelkie informacje identyfikacyjne powinny zostać usunięte.

 5. Na początku artykułu należy umieścić tytuł i streszczenie pracy w języku angielskim (nie przekraczające 200 wyrazów) oraz słowa kluczowe i kody JEL.

 6. Jeżeli praca jest podzielona na części, powinny być one ponumerowane cyframi arabskimi. Należy stosować numerację ciągłą dla tabel i wykresów (oznaczone jako tabela 1, tabela 2, itd., rysunek 1, rysunek 2, itd.).

 7. Cytowana literatura powinna być uporządkowana alfabetycznie (w tytułach w języku angielskim pierwsze litery wyrazu wielkie), np.
  Bauwens L., Laurent S., Rombouts J. V. K., (2006), Multivariate GARCH Models: A Survey, Journal of Applied Econometrics, 21 (1), 79-110.
  Brockwell P. J., Davis R. A., (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York.
  W tekście należy stosować przypisy harwardzkie. Na przykład:
  The problem has been described in Granger (1969) and Brockwell and Davis (1996). This topic was discussed in numerous literature (Granger, 1969; Brockwell and Davis, 1996; Bauwens et al., 2006).

 8. W artykułach przyjętych do druku prosimy o podanie w odsyłaczu do nazwiska (na początku artykułu) informacji o afiliacji autorów (nazwy instytucji, wydziału, katedry, adresu pocztowego), numerów ORCID oraz adresu e-mail autora prowadzącego korespondencję. Jeżeli artykuł jest efektem realizacji projektu badawczego, to o fakcie tym należy poinformować w odsyłaczu do tytułu opracowania, podając numer i tytuł projektu.

 9. Autorzy przyjętych do druku prac zobowiązani są nadesłać zeskanowane oświadczenia o oryginalności artykułu i wkładzie poszczególnych autorów w opracowanie publikacji oraz przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

 10. Zgłoszenie artykułu do Przeglądu Statystycznego oznacza, w przypadku przyjęcia artykułu do druku, zgodę autora na jego publikację na stronie internetowej Czasopisma oraz w bazach czasopism, w których uwzględniony jest Przegląd Statystyczny.

 11. Opracowania nie odpowiadające podanym wymogom nie będą rozpatrywane.

 

Artykuły naukowe należy przesyłać wyłącznie za pomocą platformy redakcyjnej Editorial System dostępnej pod adresem http://www.editorialsystem.com/pst/